0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0
0

آزمون قواعد دوازدهم

بعد از پایان آمون گزینه اتمام آزمون را بزنید

زمان آزمون ۸۲ دقیقه

۱-
)    
)    
)    
)    
۲-
)    
)    
)    
)    
۳-
)    
)    
)    
)    
۴-
)    
)    
)    
)    
۵-
)    
)    
)    
)    
۶-
)    
)    
)    
)    
۷-
)    
)    
)    
)    
۸-
)    
)    
)    
)    
۹-
)    
)    
)    
)    
۱۰-
)    
)    
)    
)    
۱۱-
)    
)    
)    
)    
۱۲-
)    
)    
)    
)    
۱۳-
)    
)    
)    
)    
۱۴-
)    
)    
)    
)    
۱۵-
)    
)    
)    
)    
۱۶-
)    
)    
)    
)    
۱۷-
)    
)    
)    
)    
۱۸-
)    
)    
)    
)    
۱۹-
)    
)    
)    
)    
۲۰-
)    
)    
)    
)    
۲۱-
)    
)    
)    
)    
۲۲-
)    
)    
)    
)    
۲۳-
)    
)    
)    
)    
۲۴-
)    
)    
)    
)    
۲۵-
)    
)    
)    
)    
۲۶-
)    
)    
)    
)    
۲۷-
)    
)    
)    
)    
۲۸-
)    
)    
)    
)    
۲۹-
)    
)    
)    
)    
۳۰-
)    
)    
)    
)    
۳۱-
)    
)    
)    
)    
۳۲-
)    
)    
)    
)    
۳۳-
)    
)    
)    
)    
۳۴-
)    
)    
)    
)    
۳۵-
)    
)    
)    
)    
۳۶-
)    
)    
)    
)    
۳۷-
)    
)    
)    
)    
۳۸-
)    
)    
)    
)    
۳۹-
)    
)    
)    
)    
۴۰-
)    
)    
)    
)    
۴۱-
)    
)    
)    
)    
۴۲-
)    
)    
)    
)    
۴۳-
)    
)    
)    
)    
۴۴-
)    
)    
)    
)    
۴۵-
)    
)    
)    
)    
۴۶-
)    
)    
)    
)    
۴۷-
)    
)    
)    
)    
۴۸-
)    
)    
)    
)    
۴۹-
)    
)    
)    
)    
۵۰-
)    
)    
)    
)    
۵۱-
)    
)    
)    
)    
۵۲-
)    
)    
)    
)    
۵۳-
)    
)    
)    
)    
۵۴-
)    
)    
)    
)    
۵۵-
)    
)    
)    
)    
۵۶-
)    
)    
)    
)    
۵۷-
)    
)    
)    
)    
۵۸-
)    
)    
)    
)    
۵۹-
)    
)    
)    
)    
۶۰-
)    
)    
)    
)    
۶۱-
)    
)    
)    
)    
۶۲-
)    
)    
)    
)    
۶۳-
)    
)    
)    
)    
۶۴-
)    
)    
)    
)    
۶۵-
)    
)    
)    
)    
۶۶-
)    
)    
)    
)    
۶۷-
)    
)    
)    
)    
۶۸-
)    
)    
)    
)    
۶۹-
)    
)    
)    
)    
۷۰-
)    
)    
)    
)    
۷۱-
)    
)    
)    
)    
۷۲-
)    
)    
)    
)    
۷۳-
)    
)    
)    
)    
۷۴-
)    
)    
)    
)    
۷۵-
)    
)    
)    
)    
۷۶-
)    
)    
)    
)    
۷۷-
)    
)    
)    
)    
۷۸-
)    
)    
)    
)    
۷۹-
)    
)    
)    
)    
۸۰-
)    
)    
)    
)    
۸۱-
)    
)    
)    
)    
۸۲-
)    
)    
)    
)