روز اول
نوار یادگیری ۲%

مبحث: ترکیب وصفی و اضافی

توجه: بعد از انجام آزمون از صفحه آزمون خود عکس گرفته و برای مشاور بفرستید تا روز بعدی برای شما باز شود 
توجه: برای تماشای ویدئوی دانلود شده باید نرم افزار مخصوص حق پلیر را داشته باشید