0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0
0

درس ۲و ۵و ۶ یازدهم

پاسخ های خود را وارد نمایید

مدت زمان آزمون ۴۵ دقیقه

۱-
)    
)    
)    
)    
۲-
)    
)    
)    
)    
۳-
)    
)    
)    
)    
۴-
)    
)    
)    
)    
۵-
)    
)    
)    
)    
۶-
)    
)    
)    
)    
۷-
)    
)    
)    
)    
۸-
)    
)    
)    
)    
۹-
)    
)    
)    
)    
۱۰-
)    
)    
)    
)    
۱۱-
)    
)    
)    
)    
۱۲-
)    
)    
)    
)    
۱۳-
)    
)    
)    
)    
۱۴-
)    
)    
)    
)    
۱۵-
)    
)    
)    
)    
۱۶-
)    
)    
)    
)    
۱۷-
)    
)    
)    
)    
۱۸-
)    
)    
)    
)    
۱۹-
)    
)    
)    
)    
۲۰-
)    
)    
)    
)    
۲۱-
)    
)    
)    
)    
۲۲-
)    
)    
)    
)    
۲۳-
)    
)    
)    
)    
۲۴-
)    
)    
)    
)    
۲۵-
)    
)    
)    
)    
۲۶-
)    
)    
)    
)    
۲۷-
)    
)    
)    
)    
۲۸-
)    
)    
)    
)    
۲۹-
)    
)    
)    
)    
۳۰-
)    
)    
)    
)    
۳۱-
)    
)    
)    
)    
۳۲-
)    
)    
)    
)    
۳۳-
)    
)    
)    
)    
۳۴-
)    
)    
)    
)    
۳۵-
)    
)    
)    
)    
۳۶-
)    
)    
)    
)    
۳۷-
)    
)    
)    
)    
۳۸-
)    
)    
)    
)    
۳۹-
)    
)    
)    
)    
۴۰-
)    
)    
)    
)    
۴۱-
)    
)    
)    
)    
۴۲-
)    
)    
)    
)    
۴۳-
)    
)    
)    
)    
۴۴-
)    
)    
)    
)    
۴۵-
)    
)    
)    
)