0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0
0
5.00 از 1 رأی

۸۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج کامل

دسته: منتشر شده در اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰ 1 نظر به روز شده در بهمن ۳۰, ۱۴۰۱

روز اول

ویدیو آموزشی
ترکیب وصفی و اضافی ویدئو
نمونه تست رایگان!
ترکیب وصفی و اضافی

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست مضاف الیه و صفت

روز دوم

آزمون آنلاین رایگان!
ترکیب وصفی و اضافی
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
ترکیب وصفی و اضافی ویدئو

روز سوم

ویدیو آموزشی
ضمیر و اشاره ویدئو
نمونه تست رایگان!
ضمیر و اشاره

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید. نمونه تست اشاره ضمیر

روز چهارم

آزمون آنلاین رایگان!
ضمیر و اشاره
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
ضمیر و اشاره ویدئو

روز پنجم

ویدیو آموزشی
ترجمه ۱ ویدئو
نمونه تست رایگان!
ترجمه ۱

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست ترجمه ۱

روز ششم

آزمون آنلاین رایگان!
ترجمه ۱
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
ترجمه ۱ ویدئو

روز هفتم

ویدیو آموزشی
جنس و تعداد ویدئو
نمونه تست رایگان!
جنس و تعداد

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست جنس و تعداد

روز هشتم

آزمون آنلاین رایگان!
جنس و تعداد
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
جنس و تعداد ویدئو

روز نهم

ویدیو آموزشی
مبتدا و خبر ویدئو
نمونه تست رایگان!
مبتدا و خبر

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست مبتدا و خبر

روز دهم

آزمون آنلاین رایگان!
مبتدا و خبر
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
مبتدا و خبر ویدئو

روز یازدهم

ویدیو آموزشی
ماضی و مضارع ویدئو

روز دوازدهم

ویدیو آموزشی
امر و نهی ویدئو
نمونه تست رایگان!
ماضی و مضارع و امر و نهی

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست فعل ماضی مضارع و امر و نهی

روز سیزدهم

آزمون آنلاین رایگان!
ماضی و مضار و امر و نهی
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
ماضی و مضار و امر و نهی ویدئو

روز چهاردهم

ویدیو آموزشی
مجرد و مزید ویدئو

روز پانزدهم

نمونه تست رایگان!
مجرد ومزید

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست ثلاثی مجرد و مزید

روز شانزدهم

آزمون آنلاین رایگان!
مجرد و مزید
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
مجرد و مزید ویدئو

روز هفدهم

ویدیو آموزشی
فاعل و جمله فعلیه ویدئو

روز هجدهم

ویدیو آموزشی
مفعول و نون وقایه ویدئو
نمونه تست رایگان!
فاعل و مفعول و جمله فعلیه

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست فاعل و مفعول و جمله فعلیه

روز نوزدهم

آزمون آنلاین رایگان!
فاعل و مفعول و جمله فعلیه
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
فاعل و مفعول و جمله فعلیه ویدئو

روز بیستم

ویدیو آموزشی
فعل مجهول ویدئو
نمونه تست رایگان!
فعل مجهول

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست مجهول

روز بیست و یکم

آزمون آنلاین رایگان!
مجهول
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
مجهول ویدئو

روز بیست و دوم

ویدیو آموزشی
عدد و معدود ویدئو
ویدیو آموزشی
جار و مجرور ویدئو
نمونه تست رایگان!
عدد و معدود

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست عدد و معدود

نمونه تست رایگان!
جار و مجرور

نمونه تست جار ومجروربرای دانلود نمونه تست کلیک کنید.

آزمون آنلاین رایگان!
عدد و معدود
آزمون آنلاین رایگان!
عدد و معدود
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
عدد و معدود ویدئو
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
جار و مجرور ویدئو

روز بیست و سوم

ویدیو آموزشی
اسم فاعل و مفعول و مبالغه ویدئو
نمونه تست رایگان!
اسم فاعل و مفعول و مبالغه

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست اسم فاعل و مفعول و مبالغه

روز بیست و چهارم

آزمون آنلاین رایگان!
اسم فاعل و مفعول و مبالغه
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
اسم فاعل و مفعول و مبالغه ویدئو
نمونه تست رایگان!
جامع دهم

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست جامع دهم

روز بیست و پنجم

آزمون آنلاین رایگان!
جامع دهم
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
جامع دهم ویدئو

روز بیست و ششم

ویدیوی آموزشی
اسم تفضیل و مکان ویدئو
نمونه تست رایگان!
اسم تفضیل و مکان

روز بیست و هفتم

آزمون آنلاین رایگان!
اسم تفضیل و مکان
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
اسم تفضیل و مکان ویدئو

روز بیست و هشتم

ویدیوی آموزشی
شرط ویدئو
نمونه تست رایگان!
شرط

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست شرط

روز بیست و نهم

آزمون آنلاین رایگان!
شرط
ویدیوتحلیل آزمون آنلاین
شرط ویدئو

روز سی ام

ویدیو آموزشی
معرفه و نکره ویدئو
نمونه تست رایگان!
معرفه و نکره

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست معرفه و نکره

روز سی و یکم

آزمون آنلاین رایگان!
معرفه و نکره
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
معرفه و نکره ویدئو

روز سی و دوم

ویدیو آموزشی
جمله وصفیه ویدئو
نمونه تست رایگان!
جمله وصفیه

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست جمله وصفیه

روز سی و سوم

آزمون آنلاین رایگان!
جمله وصفیه
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
جمله وصفیه ویدئو

روز سی و چهارم

ویدیوی آموزشی
ترجمه مضارع ویدئو
نمونه تست رایگان!
ترجمه مضارع

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست ترجمه مضارع

روز سی و پنجم

آزمون آنلاین رایگان!
ترجمه مضارع
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
ترجمه مضارع ویدئو

روز سی و ششم

ویدیو آموزشی
افعال ناقصه ویدئو
نمونه تست رایگان!
افعال ناقصه

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست افعال ناقصه

روز سی و هفتم

آزمون آنلاین رایگان!
افعال ناقصه
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
افعال ناقصه ویدئو
نمونه تست رایگان!
جامع یازدهم

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست جامع یازدهم

روز سی و هشتم

آزمون آنلاین رایگان!
جامع یازدهم
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
جامع یازدهم ویدئو

روز سی و نهم

ویدیوی آموزشی
حروف مشبهه و انواع لا ویدئو
نمونه تست رایگان!
حروف مشبهه و انواع لا

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست درس یک دوازدهم حروف مشبهه و لا

روز چهلم

آزمون آنلاین رایگان!
حروف مشبهه و انواع لا
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
حروف مشبهه و انواع لا ویدئو

روز چهل و یکم

ویدیو آموزشی
حال ویدئو
نمونه تست رایگان!
حال

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست حال

روز چهل و دوم

آزمون آنلاین رایگان!
حال
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
حال ویدئو

روز چهل و سوم

ویدیو آموزشی
استثنا و حصر ویدئو
نمونه تست رایگان!
استثنا و حصر

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست استثناء حصر

روز چهل و چهارم

آزمون آنلاین رایگان!
استثنا و حصر
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
استثنا و حصر ویدئو

روز چهل و پنجم

ویدیوی آموزشی
مفعول مطلق ویدئو
نمونه تست رایگان!
مفعول مطلق

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست مفعول مطلق

روز چهل و ششم

آزمون آنلاین رایگان!
مفعول مطلق
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
مفعول مطلق ویدئو

روز چهل و هفتم

نمونه تست رایگان!
جامع دوازدهم

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست ۱۲ جامع

روز چهل و هشتم

آزمون آنلاین رایگان!
جامع دوازدهم
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
جامع دوازدهم ویدئو

روز چهل و نهم

ویدیوی آموزشی
ترجمه کامل ویدئو
نمونه تست رایگان!
ترجمه کامل

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست ترجمه کامل

روز پنجاهم

آزمون آنلاین رایگان!
ترجمه کامل
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
ترجمه کامل ویدئو

روز پنجاه و یکم

ویدیوی آموزشی
خطا در حرکات ویدئو
نمونه تست رایگان!
خطا در حرکات

برای دانلود نمونه تست کلیک کنمونه تست بخش ۱ خطا در حرکاتنید.

روز پنجاه و دوم

ویدیو آموزشی
خطا در حرکات ویدئو
نمونه تست رایگان!
خطا در حرکات

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست بخش۲ خطا در حرکات

روز پنجاه و سوم

آزمون آنلاین رایگان!
خطا در حرکات
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
خطا در حرکات ویدئو

روز پنجاه و چهارم

ویدیو آموزشی
تحلیل صرفی و محل اعرابی ویدئو
نمونه تست رایگان!
تحلیل صرفی و محل اعرابی

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه_تست_۱_تحلیل_صرفی_و_محل_اعرابی

روز پنجاه و پنجم

ویدیوی آموزشی
تحلیل صرفی و محل اعرابی ویدئو
نمونه تست رایگان!
تحلیل صرفی و محل اعرابی

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه_تست_۲_تحلیل_صرفی_و_محل_اعرابی

روز پنجاه و ششم

آزمون آنلاین رایگان!
تحلیل صرفی و محل اعرابی
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
تحلیل صرفی و محل اعرابی ویدئو

روز پنجاه و هفتم

ویدیو آموزشی
درک متن ویدئو
نمونه تست رایگان!
درک متن

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست درک متن۱

روز پنجاه و هشتم

ویدیوی آموزشی
درک متن ویدئو
نمونه تست رایگان!
درک متن

برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست درک متن۲

روز پنجاه و نهم

آزمون آنلاین رایگان!
درک متن
ویدیو تحلیل آزمون آنلاین
درک متن ویدئو

عنوان فصل

آزمون انلاین رایگان!
جامع

برای شرکت در ازمون کلیک کنید.

اشتراک گذاری:

نظرات

1 دیدگاه برای پکیج کامل

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. ابوالفضل اسگندرزاده (خریدار محصول)

    عالی